תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר "הר הביטוח הבטוח"

 1. בכל מקום באתר זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, השימוש הינו מטעמי נוחות בלבד, והוא מתייחס לכל מגדר בצורה שווה.
 2. כל הכותרות שלהלן הן לצרכי נוחות בלבד ואין לייחס להן משמעות פרשנית. האתר מיועד לבגירים תושבי ישראל בלבד.

הבהרות וגילוי נאות:

 1. אתר הר הביטוח הבטוח הינו אתר פרטי, הוא אינו אתר רשמי ו/או אתר של "הר הביטוח" (להלן "הר הביטוח"), שהינו אתר חינמי שהוקם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר שכתובתו: https://harb.cma.gov.il/ המאגד את המידע הביטוחי לצורך ציבור המבוטחים.
 2. החברה המפעילה את אתר "הר הביטוח הבטוח" (להלן: "הר הביטוח הבטוח" או "מפעילת האתר"), אינה סוכנות לביטוח וכל השירותים המחייבים רישיון יסופקו על ידי מתן סוכנות לביטוח, סוכנות מורשית בעלת רישיון מספר 201336641.
 3. לכן, במילוי פרטיך באתר אתה מאשר ל"הר הביטוח הבטוח" לפנות בשמך לאתר "הר הביטוח", להפיק עבורך דוח ביטוחים ולהעבירו למתן סוכנות לביטוח לצורך בחינת תיקך הביטוחי.
 4. יובהר, כי למתן סוכנות לביטוח אין כל אחריות ביחס למידע המצוי באתר "הר הביטוח הבטוח", לנכונותו, לעדכניותו וכיוצ"ב.
 5. האמור באתר אינו מהווה שירותי ייעוץ ו/או שיווק מכל סוג.

 

השימוש באתר

 1. הגלישה באתר "הר הביטוח הבטוח" על כל המידע והשירותים המתאפשרים באמצעותו (להלן – "האתר") והשימוש בו כפופים לתנאים המשפטיים, ולמדיניות הפרטיות ואבטחת המידע, כפי שיהיו מעת לעת ויפורסמו באתר.
 2. השימוש באתר מוצע למשתמש כשהוא מותנה בקבלת התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתנאי השימוש. השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים אלה, לכן הגולשים או משתמשים באתר מתבקשים לקרוא אותם בקפידה.

המידע באתר

 1. אין לראות באמור באתר בכל צורה ואופן משום המלצה בדבר כדאיות החיסכון באמצעות מוצר ביטוחי או פנסיוני ו/או בדבר כדאיות הביצוע של עסקה כלשהי ו/או המלצה ו/או הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול כלשהו לבצע פעולה כלשהי ו/או חוות דעת בכל הנוגע להתאמת ביצוע פעולה כלשהי לצרכיו של המשתמש.
 2. יובהר ויודגש, כי פעולה שתתבצע באמצעות האתר, תתבצע כפעולה עצמאית על פי שיקול דעת בלעדי של המשתמש/ת ללא מתן המלצה על ידי מפעילת האתר. מובהר בזאת, כי בכל מקרה מומלץ להיוועץ בבעל רישיון בכדי להתאים את המוצר הביטוחי ללקוח.
 3. האתר כולל מידע כללי בלבד, והוא אינו מפרט את כל התנאים, הסייגים וההוראות החלים על המוצרים והשירותים אליהם נכללת התייחסות. לכן, העיון במידע באתר לא יכול להוות תחליף לבדיקה עצמאית של המידע המפורסם בו .
 4. לאור זאת, אין להסתמך בלעדית על המידע המצוי באתר, והסתמכות עליו תהיה באחריותו של המשתמש בעצמו. "הר הביטוח הבטוח" לא תהיה אחראית למי שהסתמך על המידע ו/או עשה שימוש במידע כאמור.
 5. מפעילת "הר הביטוח הבטוח" עושה את כל המאמצים על מנת שהמידע שיוצג במסגרת האתר יהיה העדכני ביותר, אך תיתכן אפשרות שהמידע המוצג באמצעות האתר לא יהיה מעודכן או שיפלו בו שיבושים ו/או שגיאות ו/או דיוקים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה בין המידע המופיע באתר למידע במסמכים מחייבים אחרים, יקבע המידע המופיע במסמכים המחייבים האחרים (מסמכים שהופקו על ידי הגופים המוסדיים, הוראות דין וכדו').

ביצוע פעולות באמצעות האתר

הפעולות שביצוען יתאפשר יעודכנו באתר מעת לעת, האתר יאפשר פניה להר הביטוח לצורך העברת המידע למתן סוכנות לביטוח.

 

רישום לאתר ושימוש בסיסמאות

השימוש באינטרנט לצורך גישה למידע אישי חושף את המשתמש לסיכונים הנובעים ממבנה רשת האינטרנט ומהשימוש במחשב אישי ו/או כל ציוד אחר המאפשר התחברות לרשת. בעת שימוש באזור האישי נדרשים המשתמשים לשמור על הסיסמאות, וכל אמצעי אבטחת המידע בסודיות מוחלטת ולמנוע כל שימוש בלתי מורשה בהם ו/או במחשב האישי.

 

קניין רוחני

האתר מכיל נתונים ותכנים המוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר ושאר זכויות קנייניות. כמו כן, האתר כמכולל מוגן כיצירה שלמה. אין לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות קנייניות אלה. חל איסור להכניס שינויים, לשדר, להעביר, להפיץ, לשכפל, להציג, לפרסם, להעתיק ו/או לעשו כל שימוש במידע (לרבות נטילת נתונים – Download למעט נטילת נתונים אישיים לצורך שימוש אישי בלבד), התכנים והשירותים באתר ו/או שמקורם באתר, כולם או חלקם ללא הסכמת מפעילת האתר מראש ובכתב.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל חל איסור לעשות כל פעולה באתר ו/או בתכניו ו/או במידע כלשהו שיש בו כדי לפגוע בזכויות הקניין של "הר הביטוח הבטוח" ו/או של צד שלישי ו/או לעשות בהם כל שימוש מסחרי.

משתמשים המעלים תוכן כלשהו לאתר, מעניקים "להר הביטוח הבטוח" אישור בלתי מוגבל ובלתי חוזר, לעשות במידע כל שיידרש לפי שיקול דעתה הבלעדי כדי להשיג את המטרות החוקיות בגינן הועלה המידע לאתר, ועם העלאת התוכן הם על כל טענה ו/או תביעה נגד החברה בעניין הפרת זכות קניין (לרבות זכות מוסרית) או פרטיות בכל הנוגע למידע. יובהר למען הסר ספק, כי מידע שהועבר לצורך טיפול בעניין פרטי יישמר בהתאם להוראות הסודיות והפרטיות החלות על "הר הביטוח הבטוח".

 

מידע פרטי (אישי)

 1. מסירת מידע פרטי על ידי משתמשים או אודותיהם באמצעות האתר או במסגרת השימוש בו (לרבות במסגרת הרישום ו/או קבלת שירותים ו/או כל פנייה לאתר) תתבצע מרצונם החופשי, ובהסכמתם המלאה.  מפעילת "הר הביטוח הבטוח" תהא רשאית לשמור את המידע במאגרי מידע שלה, וכאמור להעבירה ל"מתן סוכנות לביטוח" לצורך בחינת תיקו הביטוחי של הפונה.
 2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל יובהר, כי מפעילת "הר הביטוח הבטוח" תמסור כל מידע, לרבות מידע פרטי בהתאם לדרישה מוסמכת של כל רשות.

קישורים (Link)

בכל מקרה של קישור או הפנייה בכל דרך מהאתר לאתר ו/או לכל מקום אחר מפעילת "הר הביטוח הבטוח" לא תהיה אחראית בכל צורה ואופן לאתר אליו תתבצע הפנייה כאמור, ובכלל זה לתכניו, לשימוש בו, למידע המופיע בו וכל עניין אחר.

שימוש אסור

 1. המשתמשים אינם רשאים לעשות שימוש באתר למטרות האסורות על פי תנאי השימוש באתר ו/או על פי דין ו/או לכל מטרה בלתי חוקית. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נאסר על המשתמשים באתר ובתכניו, להעלות לאתר, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר, אשר הינו בין היתר:
  • אסור לפרסום או בגדר איום, פגיע, הוצאת לשון הרע/דיבה, פורנוגרפיה או ביטוי פוגעני אחר;
  • כולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת מראש ובכתב של מפעילת האתר;
  • עלול להפר זכויות של אחר, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת;
  • עלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר;
  • עלול לפגוע באתר ו/או במשתמשים באתר לרבות כל וירוס או תוכנה אחר העלולים לגרום לפגיעות כלשהן.
 2. יובהר, כי מפעילת האתר אינה יכולה לפקח על כל מידע ו/או הודעה המועלים לאתר על ידי משתמשים אחרים והיא לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד העלול להיגרם כתוצאה מהאמור.

סיכונים והגבלת אחריות

 1. האחריות לשימוש באתר ועל תוצאותיה הינה של המשתמשים באתר בלבד, ומפעילת האתר לא תישא בכל אחריות בגין כל נזק ו/או הפסד ישיר ו/או עקיף (לרבות אבדן נכסים ו/או הזדמנויות) העלול להיגרם כתוצאה משימוש באתר.
 2. מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק או הפסד שעלול להיגרם עקב שימוש באתר, לרבות פגם או תקלה באתר, ולרבות בגין נזק שייגרם למחשב האישי של המשתמשים ו/או כל ציוד אחר באמצעותו מתבצעת ההתחברות לאתר (להלן – "מחשב אישי").
 3. מפעילת האתר אינה אחראית בקשר עם שיבוש ו/או השמטה ו/או הפרה ו/או מחיקה ו/או פגם ו/או כשל ו/או שגיאה במידע ו/או בנתונים ו/או כתוצאה מתקלה כלשהי ו/או הפסקת ו/או ביטול פעילות האתר ו/או שירותי האתר ו/או כל חלק מהם.
 4. משתמשים שיפרו את הוראות כל דין ו/או תנאי השימוש באתר זה יחוייבו לשפות ולפצות את מפעילת האתר, מנהליה, נושאי המשרה בה, בעלי מניות, עובדיה ו/או כל הבאים מכוחה כנגד כל תביעה, דרישה והוצאה, לרבות שכ"ט עו"ד, הנובעים מהפרה כאמור.

שינוי או הפסקת השירותים באתר

 1. מפעילת האתר תהא רשאית, בכל עת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ו/או להפסיק באופן סופי או זמני או חלקי את מתן השירותים באמצעות האתר.
 2. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בתנאים המשפטיים ו/או במדיניות הפרטיות ואבטחת המידע. שינויים כאלה יחולו עם פרסומם באתר, וכל שימוש באתר יהווה אשרור של תנאים אלה כפי שיהיו מעת לעת.

דין וסמכות

 1. על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד, ומקום השיפוט הבלעדי בכל ענין ומחלוקת בנוגע לאתר ו/או השימוש בו יהיה בית המשפט המוסמך במחוז תל אביב.
 2. תנאי שימוש אלה יהוו את הבסיס לדיון המשפטי. במקרה בו ייקבע על פי דין ו/או על ידי ערכאה שיפוטית ו/או כל גורם שיפוטי מוסמך אחר שהוקדם על פי דין, כי חלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפן או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים הניתנים לאכיפה, שתוכנם תואם, במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם.

 

מועד עדכון: 22.1.23